17 December 2010

Keputusan Atlit Hil Pk

Bil


Kat

Sekolah

Acara

1st

MSSPK

Manjung

2009

1st

MSSPK

Proton CT

April 2010

Keputusan

MSSPK

PGS-Manjung

11,12 Okt 2010

Keputusan

PERAK ALL COMERS-Ipoh

16,17 Okt

2010

Keputusan

KINTA AA-Iipoh

14 Nov

2010

Keputusan

Kejohanan Mini Olahraga-MPM Manjung

23 Nov 2010

Lsrian serentak 1malaysia-Ipoh

Larian !malaysia-Teluk Intan1

M Hafiz b Sheik Kadir

L11

SK Sele

L/Jauh

5.12

4.29

4.17-(ke 3)

4.33m-(ke 2)

-

-


Johan

200

26.4

26.3

-

-2

-

32.20(ke 6)
80L/P

13.6

12.7

17.02-(ke 10)

-

-

17.43(ke 4)
2

Nik Nurnasuha Sabri

P11

SK Sele

100

13.8

14.3

14.72-(ke 6)

15.6s-(ke 5)

-

-
L/jauh

4.51

3.57

3.79-(ke 1)

3.36-(ke 2)

4.04 (ke 1)

-
200

29.7

30.3

-

33.5-(ke 4)

-

33.27 (ke 4)
80L/P


13.8

16.89-(ke 3)

-

-

17.00(ke 2)
3

Nurul Aini Hashim

P14

STAR

L/Jauh

5.19

4.66

4.10-(ke 4)

4.35-(ke 7)

4.51(ke 3)

-
200

27.9

28.7

-

31.1-(6)

-

31.979ke 6)
100

13.3

13.6

14.52-(ke 6)

-

-

-
3000J/K

18.08.07

19.06.00


-

-

24.51.56
4

Mohd Firdaus M Ali

L11

SK DG

L/Jauh

5.12

3.57

(4.23)-(ke 2)

4.61-(ke 1)

4.71(ke 1)

-
100


14.3

14.16-(ke 5)

-

-

-
200

26.4

30.3


-

-

29.64(ke 3)
5

Liew Chee S

L14

SMK DS

100

11.6

11.5

-

13.3-(ke 8)

-

-
6

Kavitha a/p Rajasoriam

P14

SMK DS

100


13.6

-

15.9-(Sa)

-

-
400L/P-

87.5-(ke 2)

-

-
400

66.5


75.28-(ke 7)

75.8-(ke 5)

-

-
200


28.7

-

-

-

33.29(ke 8)
200L/P


36.5

-

-

-

45.90 (ke 4)
7

Wong Kun Yao

L14

SMK DS

400

52.00

54.00

61.55-(ke 6)

61.9-(ke 6)

-

-
100

11.6

11.5

12.45-(ke 17)

-

-

-
8

Devithra a/p Mardiah

P14

SMK DS

100


13.6

15.13-(ke 13)

15.9-(Sa)

-

-
400

66.5


70.56

80.6-(ke 8)

-

-
9

Krishnan A/ Sommunaidu

L16

SMK HM

5000


16.29.2

-

15.21-(ke 7)

18.06.6(ke6)

-

No 2 (N/J)(5km)

Johan


3000L/H

10.29.01


-

11.11(ke 4)

-

10.51(ke 1)
10

Yugendran a/l Murugen

L16

SMK HM

1500


4.08.09

4.44-(ke 1)

4.36-(ke 2)

4.38(ke 2)

-

No 6 (5km)

Ke 3


5000

17.49.3

16.29.2

19.10.32-(ke 3)

-

-

-
800


1.57.1

-

-

-

2.13.10(ke3)
11

Eva Farisa

P16

SMK DS

200


27.3

-

31.4-(ke 7)

-

31.44(ke 2)
800-

-

-

3.11.29(ke 3)
12

M Nasir b Fauzi

L16

SM T

L/jauh

7.14

6.15

6.39-(ke 1)

6.16-(ke 7)

6.21(ke 4)

-
Kijang

15.5

13.14

12.23-(ke 2)

-

-

-
13

R Riknesh

L16

SMK DS

400

51.6

50.0

-

59.4-(s/akhi)

59.9(ke 5)

-
14

S Tiben Raj

L14

SMK DS

peluru


12.20

-

10.05-(ke 5)

-

-
Cakera

39.20

40.84

-

19.35-(ke 8)

-

-
15

Amir Shah f

L11

Selabak

Peluru

11.05

11.01

8.18-(ke 3)

-

8.23(ke 1)

-
16

Norbaiti osma

P11

SKS-4

Peluru

7.87

7.76

6.84-(ke 2)

-

6.83(ke 1)

-
17

Abu Bakar

L16

STAR

Tuk besi

28.44

47.17

19.13-(ke 3)

-

-

19.96(ke 1)
Lembing

47.71

45.08

38.46-(ke 4)

-

39.90(ke 3)

35.97(ke4)
18

Nor Farhana bt M Isa

P16

KANDI

L/Jauh

5.03

5.06

4.27-(ke 3)

-

3.98(ke 8)

-
100

13.1

13.1

-

15.48-(ke 4)

-

-
19

Jamuna

P14

DS

3000J/K


19.06

-

22.27-(ke 1)

-

-
20

Alifah Illyana

P14

KANDI

1500

4.21.00

5.46.01

-

6.34-(ke 5)

6.14.0 (ke 2)

-

Johan

Johan

21

M Amirul

L16

PERKASA

200

22.4

22.8

-

-

-

25.97(ke 4)
22

Kiran raj

L14

DS

2000L/H

7.06.03


-

-

-

10.20.80(ke 2)